Εκτελεσμένα

Τμήμα: Λιπάσματα - Κόμβος Τελωνείου
Προϋπολογισμός: 17.314.750,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.