Εκτελεσμένα

  • Εκτελεσμενα εργα »
  • ΚΟ1/04: Αναβάθμιση Λεωφόρου Πεντέλης για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων

Τμήμα: Κόμβος Αττικής Οδού έως Οδό Αναπαύσεως
Προϋπολογισμός: 6.200.000,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.